Maaş promosyon ihalesi

Ana Sayfahaberler Maaş promosyon ihalesi

Maaş promosyon ihalesi

T.C.

KARKAMIŞ BELEDİYESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

 

1-Kurumun Adı                                           : Karkamış Belediyesi

Adres                                                             : Çarşı Mah. Karanfil 1 Cad. No:10 KARKAMIŞ / GAZİANTEP                 

Telefon                                                          : 0 342 561 2005

Faks                                                               : 0 342 561 2024

E-Posta Adresi                                             : info@karkamis.bel.tr

2- İhale Konusu                                           : Banka Promosyon İhalesi

3- İhale Usulü                                               : Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan

Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü”

 

4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı      : 48

5- Kurum Personelinin Bir Aylık Ortalama Nakit Akışı: 166.667,96 TL.  (2019 yılbaşından, şartname (23.10.2019) tarihine kadar personele ödenen maaş, ücret, ikramiye, sosyal yardım vb. ödemeler yasal ve özel kesintiler hariç, net 1.666.679,55 TL. olarak gerçekleşmiş, toplam rakamın 1(bir) aya denk gelen kısmı ortalama nakit akışı olarak hesaplanmıştır.)

6- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri: Karkamış Belediyesi İhale Salonu

7- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati: 01 Kasım 2019 Cuma Günü Saat: 14.00

GENEL ŞARTLAR

 

1- İhale tekliflerinin Belediye personellerinin işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği Karkamış ilçe merkezi sınırları içerisinde bir(1) bankamatik bulundurmak zorundadır.

2- Promosyon İhalesi, Belediye Başkanı, memur, işçi ve Belediyeye bağlı şirket(Karkamış Belediyesi Personel Lmt.Şti.) işçilerini kapsar.

3- Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi 3 (Üç) yıl olacaktır. Sözleşme başlangıç tarihi 08.11.2019 olup, bitim tarihi olan 08.11.2022 tarihinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

4- Anlaşma yapılan banka; Belediye personeline ATM’lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. ücret talep etmeden kullandıracaktır.

5- Anlaşma yapılan banka; anlaşma sürecince yeni hesap açılması, hesap kartı, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Belediye personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir. Personelin anlaşmalı bankaya olan kredi kartı ve tüketici kredi borçları ile ilgili olarak, kredi kartı asgari ödemesi ya da kredi aylık taksit ödemesi dışında maaş hesaplarına bloke uygulaması yapılmayacaktır.

6- Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. Maaş miktarına bakılmaksızın ATM’ den günlük para çekme limiti 2.500,00 TL’ den az olmayacaktır. Sözleşme süresi içerisinde her yılbaşında nakit çekim limiti en az %20 oranında arttırılması sağlanacaktır.

7- Anlaşma yapılan banka; bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak zorundadır.

8- Belediye personelinin maaş ödemeleri her ayın 15 inden iki iş günü önce bankada bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

Belediye şirket personelinin maaş ödemeleri her ayın 1 (bir)’inden iki iş günü önce bankada bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 1 (bir)’inin başladığı gece saat 00.01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

Ücret ve diğer ödemeler ise, en geç banka listesinin/EFT’nin yapıldığı günü izleyen gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Bakanlar Kurulu tarafından maaş ödemelerinin erkene alındığı durumlarda banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak ve maaşları zamanında ödemek mecburiyetindedir.

9- Anlaşma yapılan banka, promosyonun tamamını 15.11.2019 tarihine kadar hiçbir kesinti yapılmaksızın kurumdan gönderilen listede ismi bulunan personele bir defada ve peşin olarak ödeyecektir. Personel hesabına ne kadar ödeme yapıldığı bilgisini banka en geç 2 (iki) işgünü içerisinde Belediyeye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Banka, promosyon ödemesi yapıldıktan sonra emeklilik, ölüm, istifa, başka kuruma nakil, memurluktan çekilme ve ücretsiz izin alan personele ödenen promosyonu geri talep edemez.

10- Banka, promosyon anlaşması yapılmasından sonra; Kuruma açıktan atanan, başka kurum ve kuruluşlardan nakil gelen (Anlaşma yapılan bankadan promosyon alanlar hariç) veya anlaşma tarihinde ücretsiz izinde bulunan personelin göreve başlaması halinde, bu personellerin de promosyonlarını, geriye kalan süre hesap edilerek (aşağıdaki formül kullanılacaktır) bu oranda sisteme dahil olunan ayda hesabına 1 (bir) defada yatıracaktır.

Ödenecek Promosyon Hesabı = Sözleşme Bitimine Kalan Süre (ay) / Sözleşme Süresi (36ay) * Kişi Başına Ödenecek Promosyon Tutarı

11- Banka, her türlü ödemenin hesaplara kolayca aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme uygun yazılımları ücretsiz olarak kuruma verecektir.

12- Anlaşma yapılan banka Kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Her personel adına vadesiz maaş hesabı açma işlemi personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından yapılacaktır. Banka personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açmak zorundadır.

 

13- Banka, anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini hem bu şartname hükümleri uyarınca hem de Türk Ceza Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre başka bir amaçla kullanmayacak, bu bilgileri gizli tutacaktır.

 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

14- Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. İhale tarih ve saatine kadar içerisinde banka yetkilisi formu ile teklif mektubunun bulunduğu teklif zarfları ihale komisyonuna teslim edilecektir. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır. Teklif sahibi ihale saatinde komisyonda hazır bulunmadığı takdirde teslim edilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

15- İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda açıldıktan sonra, aynı anda açık artırma usulü ile diğer yazılı turlara geçilecektir. Açık artırma turları sonucunda en yüksek teklifi veren banka komisyon tarafından iş bu şartnamede yazılı diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilir ve ihaleyi kazanan banka açıklanır. Komisyon açık artırma turlarının herhangi bir aşamasında asgari artırım tutarını belirleyebilecektir. Komisyon, gerekli gördüğü takdirde tur bitimlerinde istekli bankaların görüşme yapabilmesi için 15 dakikayı aşmayacak şekilde süre verebilir.

16- Banka promosyonu ihale ilanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasından veya bankalara davet yazısının gönderilmesinden sonra ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklik tüm bankaların son teklif verme tarihinden en az 3 (üç) gün önce bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde Belediyenin web sayfasında yayınlanır.

17- Komisyon banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. Böyle bir durumda istekli bankalarca herhangi bir hak ileri sürülemez ve kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.

18- İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. Bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Karkamış Belediyesinde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

 

CEZAİ HÜKÜMLER

19- Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan bankanın, sözleşme imzalamaması halinde açık artırma sonucunda verdiği toplam teklifin %50 (yüzde elli) si kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu durumda son tura kalan diğer banka sözleşmeye davet edilebilir.

20- Sözleşme yapılan banka yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme bedelinin %20 (yüzde yirmi) si oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bankanın yatırdığı promosyon bedelleri geri ödenmez.

21- Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez.

22- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Karkamış Belediyesinin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere Karkamış Belediyesi mahkemeden bir karar almadan, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka, Karkamış Belediyesinden herhangi bir hak ve ödenen promosyon bedellerini talep edemez.

23- İmzalanacak sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. yasal giderler sözleşme yapılan bankaya aittir.

24- İhtilaf halinde Nizip Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN ÜYE ÜYE
Fatih AKIN Ahmet ÖZTÜRK Cengiz YILMAZ
Belediye Başkan Yrd Yazı İşleri Md.V BEM-BİR-SEN Sendika Temsilcisi